General terms and conditions

Download: Algemene voorwaarden wegvervoer

Download: Algemene logistieke voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten (waaronder desgevallend elke opslag voor, tijdens en na het vervoer) en overeenkomsten met De Rocker Logistics NV (‘de vervoerder’), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met de vervoerder. Door de loutere aanvaarding van de aanbieding en het geven van de transportopdracht, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de algemene voorwaarden.

De vervoersovereenkomst, nationaal dan wel internationaal, wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag en door onderhavige voorwaarden. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de vervoerder.

Al onze activiteiten zijn onderworpen aan de ‘ALGEMENE LOGISTIEKE VOORWAARDEN’ en ‘ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEGVERVOER‘, opgesteld door BELOTRA/Logistieke Cel van FEBETRA en het Koninklijk Verbond der Beheerders van goederenstromen, neergelegd op 27 november 2003 ter Griffie van de Kamer van Koophandel en nijverheid van Antwerpen en Waasland. Onderhavige ALV werden op hun beurt op 9 oktober 2015 neergelegd bij voornoemde Griffie.

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle documenten, die op grond van wet of reglementaire beschikkingen de goederen moeten vergezellen, bij de vracht te voegen. Het niet of laattijdig overmaken van de vereiste documenten zal leiden tot de ontheffing van aansprakelijkheid van de vervoerder, waarbij de opdrachtgever de vervoerder zal vrijwaren, onverminderd de mogelijkheden om de vracht te weigeren en het recht op schadevergoeding. De vervoerder is in geen geval aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige opgave van informatie op de vervoersdocumenten, onder meer over de aard van de vervoerde goederen. Alle kosten, aansprakelijkheden en schade die hieruit kunnen voortvloeien, vallen uitsluitend ten laste van de opdrachtgever, bij wie zij kunnen worden verhaald en die ter zake de vervoerder zal vrijwaren. Bijkomende documenten (zoals pakbonnen, accijnsdocumenten) dienen door de afzender aan de goederen bevestigd te worden. De Rocker Logistics is niet verantwoordelijk voor het voortvloeien van boetes door het ontbreken van bepaalde documenten of de onvolledigheid hiervan.

Volgende goederen worden als niet-compatibel beschouwd:

De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder, waarnaast, zo toepasselijk, ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×